Office of Problem Gambling

 Content Editor Web Part

HỖTRỢSẴN CÓ

Tự đánh giá

Các câu hỏi để xác định liệu cờ bạc đã trở thành một vấn đề hay chưa.

Dành cho những Người Chơi cờ bạc
Dành cho những Thanh thiếu niên chơi cờ bạc
Dành cho các Thành viên Gia đình của Người Chơi cờ bạc

Những cuốn sách mỏng

Quý vị Có Vấn đề Về Cờ bạc không?

Những Hướng dẫn về Cờ bạc Có Trách nhiệm nhằm Ngăn ngừa tình trạng Nghiện Cờ bạc

Đường dây Hỗ trợ Kín đáo

Hãy nói chuyện với cố vấn trực tiếp 24/7 nếu cờ bạc đã trở thành một vấn đề đối với quý vị hoặc với ai đó mà quý vị biết. Hãy gọi đường dây hỗ trợ tại số 1-800-426-2537 để tìm kiếm sự hỗ trợ miễn phí, kín đáo, 24/7 đối với vấn đề về cờ bạc.

Điều trị

Các Dịch vụ Điều trị - những nhà trị liệu đã được đào tạo chuyên môn, có giấy phép để trợ giúp những người có vấn đề về cờ bạc.

Các Trung tâm Điều trị - cho những cá nhân có các vấn đề nghiêm trọng hơn như: trầm cảm nghiêm trọng, tư tưởng tự tử và phụ thuộc hóa chất. Sẵn có điều trị nội trú thường kéo dài 30 ngày hoặc lâu hơn.

Các Cố vấn được Chứng nhận - Các Cố vấn được đào tạo chuyên môn nhằm hỗ trợ những người gặp phải những vấn đề liên quan đến cờ bạc. Xin lưu ý không phải tất cả các ngôn ngữ đều có sẵn.
CÁC TÀI NGUYÊN ĐIỀU TRỊ VẤN ĐỀ CỜ BẠC

Ấn phẩm

"Thoát khỏi Vấn đề về Cờ bạc" – Cuốn sách bài tập tự giúp mình cho những người có vấn đề về cờ bạc do Chương trình Nghiên cứu Cờ bạc UCLA phát triển là một công cụ hỗ trợ những người muốn ngừng hoặc giảm những vấn đề liên quan đến cờ bạc. Cuốn sách này KHÔNG thay thế cho sự hỗ trợ chuyên nghiệp.

Các Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng

Những người chơi Cờ bạc Ẩn danh (GA) là nhóm hỗ trợ với 12 bước cho nam giới và phụ nữ tận tụy giúp đỡ những cá nhân có vấn đề về cờ bạc. Đây là dịch vụ hỗ trợ miễn phí. Xin lưu ý không phải tất cả các ngôn ngữ đều có sẵn.

Miền Bắc California
Đường dây Nóng # 1-800-287-8670*

Sacramento
Đường dây Nóng # 1-866-442-5312

Los Angeles/Quận Cam và Vùng Phụ cận
Đường dây Nóng # 1-877-423-6752

San Diego/Quận Southern Riverside
Đường dây Nóng # 1-866-239-2911

*(Các cuộc họp nói tiếng Việt)

Gam-Anon là một hệ thống hỗ trợ dành cho vợ, chồng, gia đình và bạn thân của những người nghiện cờ bạc. Xin lưu ý không phải tất cả các ngôn ngữ đều có sẵn.

Miền Bắc California
Đường dây Nóng # 1-408-866-4132

Los Angeles/Quận Cam và Vùng Phụ cận
Đường dây Nóng # 1-818-377-5144

San Diego/Quận Southern Riverside
Đường dây Nóng # 1-619-239-2911

Chính sách Tự Loại Trừ/Tự Giới hạn đối với Phòng Chơi bài tại California

Nối kết với Những Tài nguyên khácOffice of Problem Gambling (OPG)
1616 Capitol Avenue
P.O. Box 997377 MS-8700
Sacramento, CA 95899
Office: (916) 327-8611
E-Mail: OPG@cdph.ca.gov
MySpace YouTube LinkedIn communities
1.800.GAMBLER
1.800.426.2537
or text "SUPPORT" to 53342
ccpgopg
Conditions of Use | Privacy Policy
Back to Top | CDPH Help | CDPH Sitemap
Copyright © 2013 State of California
View All Site Content