Office of Problem Gambling

 Content Editor Web Part

MUAJ KEV PAB RAU KOJ

Soj Ntsuam Tus Kheej

Lus nug txog tej teeb meem los ntawm kev twv txiaj.

Rau Neeg Nyiam Twv Txiaj
Rau Tub Ntxhais Hluas Nyiam Txwv Txiaj
Rau Tsev Neeg uas Muaj Neeg Nyiam Twv Txiaj

Kev Pab uas Ntseeg Siab Tau

Kev tshaj tawm los ntawm ib tug kws pab neeg 24/7 yog tias kev txwv txiaj yuav los yog ib qhov teeb meem rau koj los yog tus neeg ua koj paub. Thov hu rau tus xov tooj 1-800-426-2537 yog tus xov tooj pab, tsis qhia tawm, 24/7 daws teeb meem kev twv txiaj.

Kev Pab Kho

Chaw Pab Kho - Tau txais kev tso cai los ntawm tus kws pab neeg hais txog kev qhuab qhia thiab pab rau cov neeg muaj teeb meem los ntawm kev twv txiaj.

Chaw Pab Kho Loj - Txog tus neeg muaj teeb meem loj los ntawm: muaj kev nyuaj siab heev, tus neeg yuav tua tus kheej, thiab tus neeg noj tshuaj daws kev nyiaj siab. Tus neeg ua mob nyob hauv tsev kho mob lawm, ua yuav siv sij hawm 30 hnub los yog ntev dua ntawv nyob ntawm li pab tau.

Tau Txais Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Txawj Pab Neeg - Tus kws pab neeg ntawv yuav pab qhuab qhia thiab pab koj zoo npaum li peev xwm uas tau muaj dhau los txog ntawm kev pab neeg muaj teeb meem los ntawm kev twv txaij los yog lwm yam teeb meem. Nco cia tias yuav tsis tau txhua hom lus rau nej.
TXOJ HAUV KEV DAWS TEEB MEEM
NTAWM KEV TWV TXIAJ

Muaj Khoom Siv

"Tsis Muaj Neeg Cuam Tshuam Teeb Meem Kev Twv Txiaj" - Nws yog ib qhov kev pab ua cov neeg twv txiaj yuav tsum tau pab yus tus kheej, tau tsim kho los ntawm UCLA Soj Ntsuam Txog Txoj Kev Twv Txiaj, nws yog ib yam kev pab txog cov neeg uas nws xav tias yuav tsum tsis twv txiaj lawm los yog xav tias yuav tawm los ntawm pab neeg twv txiaj. Txoj hau kev pab no TSIS TAU txhais tias yog ib qhov ua yuav zoo tshaj plaws.

Txoj Kev Pab Los Ntawm Pej Xeem

Cov Neeg Twv Txiaj uas Zais Npe (GA) yog qib thib kaum ob ua siv kev pab los ntawm coob tus rau txiv neej los yog poj niam ua xav pab rau cov neeg ua muaj teeb meem los ntawm kev twv txiaj. Yog ib qhov kev pab tsis sau nqi. Nco cia tias yuav tsis tau txhua hom lus rau nej.

Qaum teb California
Tus Xov Tooj # 1-800-287-8670

Lav Sacramento
Tus Xov Tooj # 1-866-442-5312

Lav Los Angeles/Thaj Chaws Sib Ntsib Thiab Ib Thaj Tsam Puas Ncig
Tus Xov Tooj # 1-877-423-6752

Lav San Diego/Qab Teb Lub Teb Chaw Ua Nyob Ze Ntug Dej
Tus Xov Tooj # 1-866-239-2911

Gam-Anon yog ib txoj kev txhawb nqa los ntawm tus niam los yog tus txiv, tsev neeg los yog cov neeg txheeb ze rau cov neeg uas twv txiaj. Yog ib qhov kev pab tsis sau nqi. Nco cia tias yuav tsis tau txhua hom lus rau nej.

Qaum teb California
Tus Xov Tooj # 1-408-866-4132

Lav Los Angeles/Thaj Chaws Sib Ntsib Thiab Ib Thaj Tsam Puas Ncig
Tus Xov Tooj # 1-818-377-5144

Lav San Diego/Qab Teb Lub Teb Chaw Ua Nyob Ze Ntug Dej
Tus Xov Tooj # 1-619-239-2911

Txoj Kev Cai Ntawm California Lub Rooj Hauj Lwm Hais Txog Kev Cheem Tus Kheej/Tus Kheej Txhob Mus Koom Ntxiv

Txuas Ntxiv rau Lwm Txoj Hauv Kev PabOffice of Problem Gambling (OPG)
1616 Capitol Avenue
P.O. Box 997377 MS-8700
Sacramento, CA 95899
Office: (916) 327-8611
E-Mail: OPG@cdph.ca.gov
MySpace YouTube LinkedIn communities
1.800.GAMBLER
1.800.426.2537
or text "SUPPORT" to 53342
ccpgopg
Conditions of Use | Privacy Policy
Back to Top | CDPH Help | CDPH Sitemap
Copyright © 2013 State of California
View All Site Content