Office of Problem Gambling

 Content Editor Web Part

RAU NEEG TWV TXIAJ

Koj puas twv txiaj txhawm rau kev lom zem? Kev twv txiaj puas ua rau muaj tej yam tsis zoo rau hauv koj lub neej? Nws puas dhau los ua teeb meem?

Depression Teeb meem kev twv txiaj yog yam uas tswj tsis tau ua yuav coj mus rau kev twv txiaj loj uas nws yuav tsim teeb meem rau ntawm koj lub neej.
RAU TSEV NEEG THIAB
PHOOJ YWG

Koj puas xav tias koj paub leej twg uas tau twv txiaj ntau dua li qhov tsim nyog? Kev twv txiaj puas muaj teeb meem rau nej txoj kev sib raug zoo thiab?

family-friends Raws li cov lus hais ntawm Tsoom Hwv Saib Xyuas (Aust. Govt), hais tau tias, ib tug neeg twv txiaj yuav tsum muaj teeb meem mus rau lwm tus txij li ntawm xya leej neeg.
TUB NTXHAIS HLUAS

Koj puas paub tias kev twv txiaj tuaj yeem muaj rau hauv kev sib tw, sib twv ntau phaib hauv tsev, thiab kev twv txiaj ua nrov?

community Raws li CA Cov Tub Tshawb Nrhiav pom tau tias 14 feem puas ntawm cov me nyuam hluas tau twv txiaj thiab txais nyiaj coj los sib twv.
KEV QHUAB QHIA RAU COV XYUAM PEJ XEEM

Ntau txoj kev daws teeb meem kev twv txiaj tuaj yeem yuav ua tau nyob ntawm nej tej zej zos uas tsis sau nqe! Xws li siv duab teeb meem twv txiaj coj los qhia, kev quav twv txiaj yog yam uas tuaj yeem yuav zam txim tau rau thiab yog leej twg xav daws teeb meem ces yeej yuav nrhiav tau txoj hauv kev xwb.

community Ntau txoj hauv kev pab DAWB muaj xws li:
- kev pab kho
- kev qhuab qhia
- kev ntseeg
- koom haum pej xeem
- chaw pab neeg
- tsev hais plaub ntug/kev cai lij choj
- tsoom hwv kev pab

MUAJ KEV PAB RAU NEJ

Teeb meem kev twv txiaj yog ib qho uas nyuaj. Tiam sis muaj ntau txoj hauv kev yuav mus pab lawv los yog tus neeg lawv hlub ua muaj teeb meem los ntawm kev twv txiaj. Xav nrhiav kev pab ntxiv tuaj yeem muaj kev pab tau 24/7; hu rau 1-800-426-2537 los yog nrhiav txuas ntxiv mus ntawm website no.

community Txoj hauv kev pab rau tus neeg twv txiaj thiab lawv tsev neeg muaj xws li:
- soj ntsuam tus kheej
- phau ntawv qhuab qhia
- xov tooj 24/7 tsis ghia tawm
- pab kho
- khoom siv
- muaj kev pab ruav cov pej xeem

Office of Problem Gambling (OPG)
1616 Capitol Avenue
P.O. Box 997377 MS-8700
Sacramento, CA 95899
Office: (916) 327-8611
E-Mail: OPG@cdph.ca.gov
MySpace YouTube LinkedIn communities
1.800.GAMBLER
1.800.426.2537
or text "SUPPORT" to 53342
ccpgopg
Conditions of Use | Privacy Policy
Back to Top | CDPH Help | CDPH Sitemap
Copyright © 2013 State of California
View All Site Content